Cosmos Yatırım Holding A.Ş.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.
Atsyo Yatırım Ortaklığı
 
 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU                  

Etik Kurallar (PDF)

İç Kontrol (PDF)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2014 (PDF)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2016 (PDF)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2018 (PDF)

 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitler

1 - Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

2 - Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
3 - Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
4 - İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
5 - Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
6 - Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
7 - Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
8 - Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.
9 - Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin  bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
                                                  Cosmos Yatırım Holding A.Ş. - Aday Gösterme Komitesi
                                                  Cosmos Yatırım Holding A.Ş. - Kurul Yönetim Komitesi
                                                  Cosmos Yatırım Holding A.Ş. - Riskin Erken Saptanması Komitesi
                                                  Cosmos Yatırım Holding A.Ş. - Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
                                                  Cosmos Yatırım Holding A.Ş. - Ücret Komitesi


 Copyright © 2014 COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş  Tüm Hakları Saklıdır.

Etiler Mah. Yanarsu Sk. No:44 Doğan Apt. Kat:2 D:2 Beşiktaş / İstanbul  T: +90 212 352 74 25 F:+90 212 282 08 39 E-Mail:info@cosmosholding.com